המשך כתבה מאת דודזון – ייעוץ מס, הנהלת חשבונות, וראיית חשבון -

הוצאות מוכרות

כבודים – 80% מהוצאות לכיבוד קל במקום העסק מוכרות. (20% = הוצאות עודפות).

כיבוד קל = משקאות קרים וחמים עוגיות וכיו"ב.

אירוח– הוצאות לאירוח אורחים מישראל-לא תותר.
הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל-תותר, ובתנאי שיהיה מסמך הכולל את שם האורח, ארץ מוצאו, מס' ימי אירוח והקשר לעסק.

מתנות – להכין רשימת מקבלי מתנות תושבי ישראל. ההוצאה המותרת הינה עד 200 ₪ לאדם לשנה, ועד 15$ לאדם, אם ניתנו מחוץ לישראל.

שי לחג לעובד – חייב בניכוי מס.

מתנה לעובד לרגל ארוע – תותר עד ל- 200 ₪ לעובד.

טלפון נייד – לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת טלפון נייד בסכום של 1,200 ₪ בשנה. (100 ₪ בחודש), או 50% מההוצאה לפי הנמוך.

הוצאות מעביד בשל טלפון נייד שהועמד לרשות עובד, יותרו בניכוי במלואן (בהנחה שנזקף שווי שימוש לעובד).

טלפון שאינו נייד – תותר הוצאת שיחות טלפון הנעשות ממקום המגורים של בעל העסק או של בעל שליטה בחברה למי שעיקר עיסוקו מהבית.נוהל ההכרה בהוצאה, הנו על פי התקנות.

תרומות – ינתן זיכוי בשיעור 35% על תרומות שנתרמו למוסדות ציבוריים מאושרים, אם סכום התרומות עלה על סך 420 ₪ בשנת 2011, ואינו עולה על 30% מההכנסה החייבת.
רכב – מע"מ ברכישת / שכירת רכב פרטי ורכב מסחרי עד ל- 3,500 ק"ג אסור בניכוי.

לינה (כולל ארוחת בוקר) – הוצאות לינה בתפקיד, אם הלינה נעשתה במרחק של 100 ק"מ ויותר ממקום העיסוק הקבוע או ממקום המגורים הינה כלהלן:

לינה שעלותה נמוכה מ- $ 108 – תותר כל ההוצאה.

לינה שעלותה גבוהה מ- $ 108 – תותר 75% מההוצאה אך לא פחות מ- $ 108 ולא יותר מ- $ 185.

הוצאות הלינה הנ"ל כוללות גם הוצאות ארוחת בוקר.

נסיעות לחו"ל- נא לשמור מסמכי הזמנות לתערוכות, קונגרסים והשתתפות בהשתלמויות ובירידים, וכל מסמך המעיד כי הנסיעה לחו"ל היתה לצורך עסקים.

אובדן כושר עבודה – תותר הוצאה לרכישת הביטוח בשיעור של 3.5% מההכנסה שבגינה נערך הביטוח, עד לתקרה של ארבע פעמים השכר הממוצע במשק.

בברכה,

חוה דוידזון וצוות המשרד